Bugun...
Bizi izleyin:İnkılap Tarihi Kronolojisi

Tarih: 02-03-2019 12:39:56 + -


İnkılap tarihinin kronolojisi ve tarihleri nedir? Cumhuriyet ilan edilmeden ve edildikten sonraki olayların kronolojisi. Türkiye inkılap tarihi kronolojisik olayları nedir?


İnkılap Tarihi Kronolojisi

 

 

İNKILAP TARİHİ  KRONOLOJİSİ

 

19 Mayıs 1919

 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması.

 

22 Haziran 1919

Mustafa Kemal'in Amasya'dan mülki ve askerî makamlara genelgesi: “Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."

 

3 Temmuz 1919

 Mustafa Kemal'in Erzurum'a gelişi ve halk tarafından sevgi gösterileriyle karşılanması.

 

8/9 Temmuz 1919

Mustafa Kemal'in resmi vazifesiyle beraber askerlik mesleğinden istifa etmesi.

 

9 Temmuz 1919

 Mustafa Kemal'in resmi vazifesiyle be raber askerlik mesleğinden istifasını vilâyetlere ve millete duyurması: “Bundan sonra mukaddes milli gayemiz için her türlü fedakârlıkla çalışmak üzere sine-i millette bir ferdi mücahit suretiyle bulunmakta olduğumu tamimen arz ve ilân eylerim."

 

23 Temmuz 1919

 Erzurum Kongresi'nin açılışı ve Mustafa Kemal'in Kongre'ye başkan seçilmesi.

 

7 Ağustos 1919

Erzurum Kongresi'nin Heyet-i Temsili ye seçimini takiben Mustafa Kemal'in Heyet-i Temsiliye Başkanlığı'na seçilmesi.

 

9 Ağustos 1919

Mustafa Kemal'in askerlik mesleğinden ihracina gerek görüldüğüne, nişanlarının alınmasına ve fahrî yaverlik rütbesinin kaldırılmasına dair irade-i seniye çıkarılması.

 

4 Eylül 1919

Sivas Kongresi'nin açılışı ve Mustafa Kemal'in Kongre'ye başkan seçilmesi.

11 Eylül 1919

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin resmen kurulması.

 

20 Ekim 1919

Mustafa Kemal'in Rauf ve Bekir Sami Beylerle beraber Amasya'da İstanbul Hükümeti'nin Bahriye Nazırı Salih Paşa ile görüşmelere başlaması.

 

7 Kasım 1919

Mustafa Kemal'in İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Meclis-i Mebusan'a Erzurum'dan milletvekili seçilmesi.

 

27 Aralık 1919

Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişi ve büyük törenle karşılanması. Mustafa Kemal'in bütün teşkilatlara Ankara'ya geldiğini ve Heyet-i Temsiliye Merkezi'nin Ankara olduğunu bildiren telgrafı.

 

12 Ocak 1920

İstanbul'da "Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın açılması.

 

28 Ocak 1920

: Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın gizli toplantısında Misak-ı Millî'nin kabul edilmesi.

 

16 Mart 1920

: İtilaf devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmesi.

 

19 Mart 1920

: Mustafa Kemal'in Ankara'da bir Meclis toplanması yolunda acele seçim yapılması için vilâyetlere ve kolordu komutanlarına genelgesi: “Ankara'da fevkalade yetkiye malik bir Meclis millet işlerini yönetmek ve denetlemek üzere toplanacaktır."

 

10 Nisan 1920

: Şeyhülislâm Dürrizade Abdullah Efendi'nin Anadolu'daki Millî kuvvetleri vatan haini ilan eden fetvasını yayımlaması.

 

16 Nisan 1920

: Ankara Müftüsü Rıfat (Börekçi) Efendi'nin Şeyhülislâm'ın fetvasının dinen geçerli olamayacağını ilân eden fetvası.

 

23 Nisan 1920

: Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması.

 

24 Nisan 1920

: Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.

 

11 Mayıs 1920

: Mustafa Kemal'in İstanbul'da Divan-ı Harp tarafından idama mahkûm edilmesi.

 

10 Ağustos 1920: İstanbul Hükümeti ile itilâf Devletleri arasında "Sevr Antlaşması’nin imzalanması.

 

3 Aralık 1920 : Ermenilerle "Gümrü Antlaşması"nın imzalanması.

 

5 Aralık 1920 : Mustafa Kemal'in Bilecik'te Ahmet İzzet Paşa başkanlığındaki İstanbul Heyeti ile görüşmesi.

 

10 Ocak 1921 : 1. İnönü Savaşı'nın kazanılması.

 

11 Ocak 1921 : Mustafa Kemal'in I. İnönü Zaferi münasebetiyle Batı Cephesi Komutanı ismet Bey'e tebrik telgrafı çekmesi.

 

1 Nisan 1921 : II. İnönü Savaşı'nın kazanılması. Mustafa Kemal'in Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya telgrafı: “Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makûs (ters) talihini de yendiniz."

 

10 Mayıs 1921 : Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu Başkanı olması.

 

16 Temmuz 1921 : Mustafa Kemal'in Ankara'da toplanan ve 21 Temmuz 1921'e kadar çalışmalarına devam eden Maarif Kongresini açması.

 

5 Ağustos 1921 : Mustafa Kemal'e geniş yetkiler ve üç ay süre ile Başkomutanlık yetkisi veren Kanunun kabulü.

 

23 Ağustos 1921 : Yunan Ordusu'nun taarruzu ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin başlaması (22 gün 22 gece devam etmiştir.)

 

26 Ağustos 1921 : Başkomutan Mustafa Kemal'in: “Hattı müdafaa yoktur sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz" emrini vermesi.

 

13 Eylül 1921 : Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçlanması ve düşmanın Sakarya nehrinin doğusunda imha ile zaferin kazanılması.

 

19 Eylül 1921 : Başkomutan Atatürk'e Büyük Millet Meclisi tarafından kanunla Müşir (Mareşal) rütbesi ve "Gazi" unvanı verilmesi.

 

13 Ekim 1921 : Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan) arasında “Kars Antlaşması'nın imzalanması.

 

20 Ekim 1921 : Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransa Hükümeti arasında "Ankara Antlaşması"nın imzalanması.

 

31 Ekim 1921 : "Mustafa Kemal'in Başkomutanlık süresinin 5 Kasım 1921'den itibaren 3 ay daha uzatılmasına dair Kanun'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi".

 

14 Ocak 1922 : Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ın vefat etmesi.

 

4 Şubat 1922 : Mustafa Kemal'in Başkomutanlık süresinin 5 Şubat 1922 tarihinden itibaren ikinci defa üç ay uzatılmasına dair Kanun'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

 

6 Mayıs 1922 : Mustafa Kemal'in Başkomutanlık süresinin 5 Mayıs 1922 tarihinden itibaren üçüncü defa üç ay uzatılması hakkında Kanun'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

 

 

 

26 Ağustos 1922 : Büyük Taarruz'un başlaması. 30 Ağustos 1922 : Yunan ordusunun imha edilmesi suretiyle "Başkomutanlık Meydan Savaşının kazanılması.

 

1 Eylül 1922 : Başkomutan Mustafa Kemal'in "Ordular; İlk Hedefiniz Akdeniz'dir ileri!" emrini vermesi.

 

9 Eylül 1922 : Türk kuvvetlerinin İzmir'e girişi.

 

10 Eylül 1922 : Mustafa Kemal'in Büyük Zaferi takiben İzmir'e gelmesi.

 

11 Ekim 1922 : Mudanya Ateşkesi'nin imzalanması.

 

1 Kasım 1922 : Hilâfet ve Saltanat'ın birbirinden ayrılarak Saltanat'ın kaldırılması.

 

29 Ocak 1923 : Mustafa Kemal'in İzmir'de Lâtife Hanım'la evlenmesi.

 

17 Şubat 1923 : İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması.

 

8 Nisan 1923 : Mustafa Kemal'in Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı olarak milletvekili seçimi nedeniyle 9 prensibi içine alan beyannameyi yayımlaması.

 

24 Temmuz 1923 : Lozan Antlaşması'nın imzalanması (Mustafa Kemal der ki: "Bu antlaşma Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla ikmal edildiği zannedilmiş büyük bir suikastın yıkılışını ifade eder bir vesikadır. Osmanlı Devrine ait tarihte örneği bulunmayan bir siyasî zafer eseridir.") Mustafa Kemal'in Lozan Antlaşması'nın imzalanması üzerine İsmet Paşa'ya tebrik telgrafı: "Memlekete bir dizi faydalı hizmetlerden ibaret olan ömrünüzü bu defa da tarihî bir muvaffakiyetle taçlandırdınız."

 

3 Ağustos 1923 : Atatürk'ün tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.

 

9 Eylül 1923 : "Halk Fırkası"nın kuruluşu ve Mustafa Kemal'in Halk Fırkası Genel Başkanlığı'na seçilmesi.

 

13 Ekim 1923 : Ankara'nın başkent yapılması.

 

29 Ekim 1923 : Cumhuriyetin ilânı ve Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.

 

30 Ekim 1923 : Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kabinesi'nin İsmet Paşa tarafından kurulması.

 

21 Kasım 1923 : Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile yeşil-kırmızı şeritli is tiklâl Madalyası verilmesi.

 

3 Mart 1924 : Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi, Hilafetin kaldırılması, Erkan-1 Harbiye Vekaleti ile Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kapatılması.

 

4 Mart 1925 : Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması.

 

26 Ağustos 1924 : İş Bankası'nın kurulması.

 

17 Kasım 1924 : Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasi.

 

17 Şubat 1925 : Aşar Vergisi'nin kaldırılmasına Dair Kanunun'un kabul edilmesi.

 

3 Haziran 1925 : Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması.

 

5 Ağustos 1925 : Mustafa Kemal'in Lâtife Hanım'dan ayrılması.

 

5 Kasım 1925 : Ankara Hukuk Fakültesi'nin açılması.

 

25 Kasım 1925 : Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun'un kabul edilmesi.

 

30 Kasım 1925 : Tekke ve Zaviyeler ile Türbelerin kapatılmasına ve bir takım unvanların kaldırılması.

 

26 Aralık 1925 : Milletlerarası Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunların kabul edilmesi.

 

17 Şubat 1926 : Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi.

22 Nisan 1926 : Borçlar Kanunu'nun kabul edilmesi,

 

29 Mayıs 1926 : Türk Ticaret Kanunu'nun kabul edilmesi.

 

14 Haziran 1926 : Mustafa Kemal'e İzmir'de hazırlanan suikast girişiminin meydana çıkarılması,

 

18 Haziran 1926 : Mustafa Kemal'in İzmir suikast girişimi hakkında Anadolu Ajansı'na demeci: "Alçak teşebbüs benim şahsımdan ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun istinat ettiği yüksek prensipleri mize müteveccih bulunduğuna şüphe yoktur. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet pâyidar kalacaktır."

 

1 Temmuz 1926 : Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi.

 

27 Mayıs 1927 : Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi.

 

30 Haziran 1927 : Mustafa Kemal'in askerlikten emekliye ayrılması.

 

1 Temmuz 1927 : Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İstanbul'a ilk kez gelme

 

15 Ekim 1927 : Cumhuriyet Halk Partisi "11. Büyük Kongresi"nin Ankara'da toplanması ve Mustafa Kemal'in 36 saat 33 dakika süren Büyük Nutku'nu okumaya başlaması.

 

20 Ekim 1927 : Mustafa Kemal'in Parti Kongresi'nde okuduğu Büyük Nutku'nu bitirmesi.

 

1 Kasım 1927 : Mustafa Kemal'in ikinci defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

 

10 Nisan 1928 : Lâikliğe giden önemli Anayasa değişikliklerinin yapılması (Bu değişikliklerle Anayasanın ikinci maddesindeki "Türkiye Devleti'nin dini din-i İslâmdır" fikrası ile 26. maddede mevcut "ahkâm-ı şer'iyenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütüleceğini" belirten cümle kaldırılmış, ayrıca millet vekillerinin ve Cumhurbaşkanının yaptıkları yeminler de değiştirilerek namus üzerine ant içilmesi şekli kabul edilmiştir).

 

20 Mayıs 1928 : Milletlerarası Rakamların Kabulüne Dair Kanun'un çıkarılması.

10 Ağustos 1928 : Mustafa Kemal'in İstanbul'da yeni harfler hakkında konuşması: "Bizim ahenktar zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak bunu anlamak mecburiyetinde siniz."

 

1 Kasım 1928 : Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'un kabul edilmesi.

 

8 Kasım 1928 : Mustafa Kemal'in Millet Mektepleri'nin Genel Başkanlığı'nı ve Başöğretmenli ği kabul etmesi.

1 Ocak 1929 : Yeni harfleri ve bu harflerle yazıyı hal ka öğretmek üzere “Millet Mekteplerinin açılması.

 

3 Nisan 1930 : Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanıyan yeni Belediye Kanu nu'nun kabul edilmesi.

 

11 Haziran 1930 : Merkez Bankası'nın kurulması (3 Ekim 1931 tarihinde faaliyete geçmiştir).

 

12 Ağustos 1930 : Fethi (Okyar) başkanlığında "Serbest Cumhuriyet Fırkası"nın kurulması (Parti 17 Kasım 1930'da kendisini feshetmiştir).

 

10 Haziran 1930 : Yunanistan ile Nüfus Mübadelesi Antlaşması'nın yapılması.

 

12 Nisan 1931 : Mustafa Kemal'in direktifiyle " Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti"nin kurulması.

 

4 Mayıs 1931 : Mustafa Kemal'in üçüncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

 

19 Şubat 1932 : Halk Evlerinin açılması.

 

12 Temmuz 1932 : "Türk Dili Tetkik Cemiyeti”nin kurulması.

 

18 Temmuz 1932 : Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması.

 

31 Mayıs 1933 :İstanbul Darülfünunu'nun kapatılmasna Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni bir üniversite kurulmasına dair Kanun'un kabul edilmesi (18 Kasım 1933'de İstanbul Üniversitesi öğretime açılmıştır)

 

29 Ekim 1933 : Mustafa Kemal'in Cumhuriyetin 10.Yildönümü nedeniyle Türk milletine ünlü söylevi: "Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ne mutlu Türküm diyene!"

 

9 Şubat 1934 : Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında “Balkan Antantı"nın imzalanması.

 

14 Haziran 1934 : Yeraltı kaynaklarını işletmek amacıyla Etibank'ın kurulması.

 

21 Haziran 1934 : Soyadı Kanunu'nun çıkarılması.

 

24 Kasım 1934 : Mustafa Kemal'e "Atatürk” soyadı verildiğine dair Kanun'un TBMM'de kabul edilmesi.

 

26 Kasım 1934 : Efendi, Bey, Paşa, Hazretleri v.b. lâkap ve unvanların kaldırıldığına dair kanunun kabul edilmesi.

 

3 Aralık 1934 : Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanunun kabul edilmesi (Bu kanunia din adamlarının hangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar mabet ve âyinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaklanmıştır.).

 

 

5 Aralık 1934 : Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan Anayasa değişikliği nin yapılması.

 

1 Mart 1935 : Atatürk'ün 4. defa Cumhurbaşkanı seçilmesi.

 

9 Ocak 1936 : Ankara'da "Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nin açılması.

 

20 Temmuz 1936 : Boğazların Türk hâkimiyetine geçişini sağlayan "Montrö Antlaşması"nın im zalanması.

 

27 Ocak 1937 : Cenevre'de Milletler Cemiyeti toplantısın da Hatay'ın bağımsızlığının kabul edilmesi.

 

5 Şubat 1937 : Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi.

 

11 Haziran 1937 : Atatürk'ün bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışlaması.

 

9 Temmuz 1937 : Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Sadabat Paktı'nın imzalanması.

 

30 Mart 1938 : Fransa'dan davet edilen Prof. Fissenger'in Atatürk'ü muayenesini takiben Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterli ği'nin Atatürk'ün hastalığı hakkında ilk resmi tebliği yayımlaması.

 

20 Mayıs 1938 : Atatürk'ün Ankara'dan Mersin'e gelmesi ve askeri birliklerin geçit törenini izlemesi.

 

24 Mayıs 1938 : Atatürk'ün Mersin'den Adana'ya gelişi Atatürk Parkı önünde askerî birliklerin geçit törenini izlemesi.

 

26 Mayıs 1938 : Atatürk'ün son olarak Ankara'dan İstanbul'a gitmesi (Ölüm tarihine kadar İstanbul'da kalmıştır).

 

5 Eylül 1938 : Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda el yazısıyla vasiyetini yazması.

 

10 Kasım 1938 :Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe vefatı (Cenaze saat 20.30'da özel trenle Ankara ya gönderilmiş, 21 Kasım 1938 günü geçici kabir olarak ayrılan Etnografya Müzesi'ne getirilmiş ve hazırlanan mermer lâhdin üzerine yerleştirilmiştir. Naaşı 10 Kasım 1953 te büyük bir törenle Anıtkabir'e nakledilmiştir).


FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Tarih Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Antalya Resim ve Fotoğrafları
  resim yok
 • Seydişehir Kuğulu Park
  Seydişehir Kuğulu Park
 • Fas Turizmi ve Fas Resimleri
  Fas Turizmi ve Fas Resimleri
 • Bir Gül Bahçesine Girercesine
  Bir Gül Bahçesine Girercesine
 • Poz veren hayvanlar
  Poz veren hayvanlar
 • Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
  Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Gönül Sultanları- Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi
  resim yok
 • Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
  Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
 • Frikik oyunu
  Frikik oyunu
 • Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
  Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
 • Bob Marley-no woman no cry
  Bob Marley-no woman no cry
 • Kedilerin efendisi
  Kedilerin efendisi
VİDEO GALERİ
YUKARI