Bugun...
Bizi izleyin:İkinci Murat Dönemi ve Önemli Olayları

Tarih: 09-02-2019 20:59:52 + -
İkinci Murat Dönemi ve Önemli Olayları

 

 

İkinci Murat Dönemi ve Önemli  Olayları

 

Osmanlı padişahlarının altıncısı olan ikinci Murat, 1402 yılında Amasya'da doğdu. Babası Çelebi Sultan Mehmet, annesi Dulkadiroğlu Süli Bey'in kızı Emine Hatun'du. Çocukluğu, Amasya sancak beyi olan babasının yanında geçti. Devrin ünlü bilginlerinden, özellikle İbni Arabşah'tan ders aldı. İyi bir öğrenim görürken, bir taraftan da, babasının yanında devlet ve askerlik işlerinde yabancı kalmaması için gerekli bilgileri alması sağlandı. İlk gençlik yıllarını, öbür şehzadeler gibi, sancak beyi olarak geçirdi. 1421 yılında babasının ölümü haberini aldığında, Amasya sancak beyi bulunuyordu.

 

 

ikinci Murat, hükümdarlığının ilk yıllarında babası zamanın da önemli bir konu olan Düzmece Mustafa olayı ile karşı karşıya kaldı. Mustafa Çelebi'yi, Çelebi Sultan Mehmet'ten aldığı yıllık ücret karşılığında tutuklu bulunduran Bizans imparatoru, bu parayı, yeni padişah olan ikinci Murat'tan da istedi. Fakat İkinci Murat, babasının zor koşullar altında kabul etmiş olduğu bu ücreti ödemeyi reddetti. Bunun üzerine Bizans İmparatoru Mustafa Çelebi'yi, kendisine taraftar olan İzmir beyzadesi Cüneydoğlu ile birlikte Gelibolu'da serbest bıraktı. Mustafa Çelebi, Yıldırım'ın oğlu olduğunu çevresine yaymak suretiyle halktan yardım gördü. Yanına oldukça çok sayıda asker topladı. ikinci Murat, Mustafa Çelebi olayına son vermek amacı ile Gelibolu'ya bir kuvvet gönderdi. Fakat bu kuvvetler, Mustafa Ça lebi'nin kuvvetleri karşısında yenilgiye uğradılar. Bunun üzerine Mustafa Çelebi, Edirne'ye girerek, hükümdarlığını ilân etti.

 

 

İkinci Murat için durum, oldukça ciddi bir şekil almaya blamıştı. İkinci Murat, en değerli komutanlarının yönetiminde yeni kuvvetleri, Mustafa Çelebi üzerine gönderdi. Rumeli'de yapılan bir gece bassırasında, Cüneydoğlu ile Mustafa Çelebi'nin kuvvetleri, büyük bir şaşkınlık içinde bozguna uğradılar. Cüneydoğlu, Mustafa Çelebi'yi bırakarak kaçtı, Mustafa Çelebi de, perişan bir durumda Gelibolu'ya geldi. Fakat, ikinci Murat, yeni kuvvetleri ile Gelibolu üzerine yürüyerek Mustafa Çele. bi'yi yakalamayı başardı. Bu olay. Mustafa Çelebi'nin Edirne'de kale burçlarında asılmasıyla son buldu.

 

 

Bizans İmparatoru, Mustafa Çelebi olayında, Osmanlı Devleti'ne karşı düşmanca bir tavır takınmış olduğu için, ikinci Murat, imparatorluğa son vermek amacıyla yirmi bin kişilik bir kuvvetle Bizans surları önüne geldi. Sert çarpışmalar başladı. Bizans İmparatoru, Osmanlı kuvvetleri karşısında fazla dayanamiyacağını hesaplayarak, ikinci Murat'ın Hamiteli'nde sancak beyi olan kardeşi Mustafa'yı, ayaklanması in kandırdı, yardım vaadinde bulundu. Mustafa, Bizans İmparatoru'nun ve Karamanoğlu'nun yardımıyla büyük bir kuvvet toplayarak Bursa üzerine yürüdü, ikinci Murat, kardeşinin tahtı ele geçirmek amacıyla Bursa üzerine yürümekte olduğunu haber alınca, Bizans'ı kuşatmayı bırakarak Anadolu'ya geçti. Yapılan çarpışmada Mustafa yenilgiye uğrayarak kaçtı. Bir süre sonra da yakalandı ve bir in ağacına asılmak suretiyle idam edildi.

 

 

İkinci Murat, olaydan sonra yeniden Bizans'a yöneldi. Bizans'ın barış tekliflerini uygun bularak, barış yaptı ve Selanik'i Osmanlı sınırları içine kattiı İsfendiyar ve Karamanoğulları beylerini değiştirmek suretiyle, Osmanlı Devleti'ne sık sık başkaldırmak yolunu seçen bu iki beyliği, Osmanlılar'a bağlı bir duruma getirdi.

 

Germiyanoğlu Yakup Bey'in, beylik topraklarını Osmanlılar'a bırakmasını da kabul ederek, Yakup Bey'in ölümünden sonra Germiyanoğulları topraklarının Osmanlılar'a katılmasını sağlamış oldu.

 

 

İkinci Murat, Anadolu'da Osmanlılar'a başkaldıran beyliklere son verirken, beri yandan Rumeli'de de Osmanlı topraklarını genişletmek yolunu tuttu. Selanik'i barış yolu ile almayı başardıktan sonra Tesalya ve Mora üzerine yürüyerek Yanya'yı aldı, Sırbistan üzerine bir sefer yaptı. Sırbistan kralının, barış yapmak amacı ile kızını ikinci Murat'a vermesine rağmen, seferi durdurmadı ve bu ülkeyi egemenliğine aldı. Macaristan'a ğınmış olan Sırp kralını takip eden Osmanlı ordusu, burada da önemli başarılar kazandı. Ancak, Eflâk Voyvodası Hunyadi Yanoş, büyük bir kuvvetle, Macaristan erlerinde ilerlemekte olan Osmanlı ordusunu yenilgiye uğrattı. Bu yenilgi üzerine, Hunyadi Yanos üzerine yeni kuvvetler gönderildi ise de, bunlar da yenilgiye uğradılar. Osmanlılar'a karşı arka arkaya kazandığı iki zaferden cesaret alan Hunyadi Yanoș, Avrupa Hıristiyanları'nın da yardımıyla topladığı büyük bir ordu ile Balkanlar üzerine yürümeye başladı. Tuna'yı geçerek, Osmanlı ordusunun Sofya'nın gerilerine kadar geri çekilmesini sağladı. Osmanlılar'ın bu perişanlığından yararlanmak isteyen Karamanoğlu İbrahim Bey de, topladığı kuvvetlerle Bursa üzerine yürümeye başladı. Bir taraftan Rumeli'de, bir taraftan da Anadolu'da düşman kuvvetleri ile çevrilmiş olduğunu gören İkinci Murat, Rumeli'yi bırakarak Anadolu'ya geçti ve Karamanoğulları'nı bozguna uğrattı. Edirne'ye döndükten sonra da, Sırbistan'ı eski kralına geri vermek koşuluyla Hunyadi Yanoş'la on yıllık bir barış imzaladı.

 

 

Bütün hükümdarlığı devamlı üzüntüler içinde geçmiş olan ikinci Murat, bir taraftan Hunyadi Yanos'a karşı olan yenilgisine üzülürken, bir taraftan da Tokat'ta sancak beyi bulunan büyük oğlu Alâeddin Bey'in ölümü karşısında çok sarsıldı. 1444 yılında, Manisa'da sancak beyi bulunan on dört yaşındaki oğlu Mehmet'e tahtı rakarak, Manisa'ya çekildi.

 

 

Fakat, ikinci Mehmet olarak tahta çıkmış olan yeni hükümdarın, çocuk olmasından yararlanmak isteyen Hunyadi Yanos, Osmanlılar'la yaptığı on yıl süreli barışı tanımadığını ilân etti. Topladığı büyük bir ordu ile Bulgaristan'a girerek Varna önleri ne kadar ilerledi.

 

Osmanlılar'ın yeni ve büyük bir Haçlı ordusu karşısında olduğunu, tehlikesi büyük günler yaşamakta olduklarını anlayan devlet ileri gelenleri, tahta yeniden ikinci Murat'ın gelmesi düşüncesini, genç padişaha kabul ettirdiler. İkinci Mehmet de, babasına yazdığı, Eğer sen padişahsan, ordunun başına gel, er ben padişahsam, sana emrediyorum, ordularımın başına gşeklindeki bir mektup üzerine Edirne'ye gelerek yeniden tahta çıktı.

 

 

İkinci Murat, Edirne'de ordusunu düzenledikten sonra, Varna'kuşatmış bulunan Hunyadi Yanoş komutasındaki Haçlı ordusuna karşı yürüdü. Varna önlerindeki kanlı meydan muharebesi, düşman ordularının büyük yenilgisi ile sona erdi. Bu savaşta bazı Hıristiyan büyükleri ile Macar Kralı öldürülmüş ve Hunyadi Yanoş, güçlükle canını kurtarabilmişti.

 

 

İkinci Murat, Varna Meydan Muharebesi'nden sonra, yeni den Manisa'ya çekilerek tahtı oğluna bıraktı. Fakat çok geçmeden Yeniçeriler, genç padişaha karşı ayaklandılar. İkinci Murat, Manisa'daki dinlenmesine yeniden son vererek, üçüncü defa padişahlığa geçti.

 

 

İkinci Murat, bu padişahlığında, yer yer çıkan ayaklanmaları baştırmakla uğraşırken, bir taraftan da Osmanlı topraklarına yeni yeni topraklar kazandırmağa çalışıyordu. Mora'nın ku yörelerini aldı. Arnavutluk üzerine yürüdü, Akçahisar şehrini aldı. Bu sıralarda, Varna Meydan Muharebesi'ndeki yenilgisinin acısını çıkarmak için Hunyadi Yanoş'un büyük bir kuvvet toplayarak Osmanlılar üzerine yürümekte olduğunu haber aldı. İkinci Murat, kuvvetli bir ordu ile bu yeni Haçlı ordusunu Kosova önlerinde karşıladı. Tarihte İkinci Kosova Meydan Muharebesi adı ile anılan bu büyük meydan muharebesinde düşman ordusu perişan edildi, Yanoş, yine güçlükle canını kurtarabildi.

 

Böylece Avrupa'da kazanılan iki büyük meydan muharebesi ile durumlarını daha da kuvvetlendiren Osmanlılar, dış düşmanlar güçsüz kalınca kendi iç işleri ile daha iyi ilgilenme zamanı buldular.

 

1451 yılında Edirne de şiddetli baş ağrısına tutularak 2 gün içinde öldü. 49 yıl yaşadı ve 29 yıl hükümdarlık etmiştir.

 

 

II.MURAT  DÖNEMİ ÖNEMLİ OLAYLARI  (1421 - 1451)

 

*Tekrar isyan eden Düzmece Mustafa ile Şehzade Mustafa'nın isyanlarını bastırdı.

 

*Aydınoğulları ile Menteşeoğullarını Osmanlı ülkesine kattı.

 

*Germiyanoğulları vasiyet yolu ile Osmanlı ülkesi ne katıldı.

 

* İstanbul'u kuşattı fakat alamadı.

 

*Osmanlı ordusu Sırbistan'ın kuzeyine kadar ilerledi ve Belgrad'ı kuşattı. Fakat Balkanların diğer kesimlerindeki Osmanlı kuvvetlerinin yenilmesi ve Anadolu'da Karamanoğullarının Osmanlı Devle ti'ne karşı harekete geçmesi üzerine Macarlar ile Edirne-Segedin Antlaşması (1444) imzalandı.

 

 

Edirne –Segedin Antlaşması (1444) ve Önemi

 

-Bulgaristan'ın Osmanlı toprağı olduğu kabul edilecek,

 

-Sırbistan bağımsız olacak fakat Osmanlı Devleti'ne vergi verecek,

 

-Eflak, Macaristan'a bırakılacak fakat Osmanlı Devleti'ne vergi verecek,

 

-Tuna Nehri sınır olacak,

 

Antlaşma 10 yıl geçerli olacak.

 

 

Önemli NOT :Edirne Segedin anlaşma Osmanlı Devleti'nin batıda imzaladığı ilk antlaşmadır.

 

II. Murat, Edirne-Segedin Antlaşması sonras tahtı küçük yaştaki oğlu Mehmet'e bıraktı.

 

 

Varna Savaşı Nedeni

 

-Haçlıların Osmanlı Devleti'nin başında küçük bir padişahın bulunmasından yararlanarak Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak istemesi.

 

Varna Savaşı Sonuçları

 

-Yeniden tahta geçen II. Murat Haçlıları mağlup etti.

 

-Balkanlarda Türk hakimiyeti güçlendi.

 

-Yunanistan doğrudan Osmanlı yönetimine aa


 

II.Kosova Savaşının Nedeni

 

Haçlıların Varna Savaşı'nın intikamını almak ve  Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak istemelerinden  dolayı çıkmıştır.

 

 

 

II.Kosova Savaşının Sonuçları

.

*Osmanlı ordusu savaşı kazandı.

 

*Haçlıların Balkanları geri alma ümidi kalmamıştır.

 

*Türklerin Balkanlardan atılamayacağı anlaşıldı.

 

*Avrupalılar, Osmanlılar karşısında savunmaya çekildiler..

 

*Bizans'ın Avrupa'dan yardım alma durumu azaldı ve İstanbul'un fethine ortam hazırlandı.


FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Tarih Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Antalya Resim ve Fotoğrafları
  resim yok
 • Seydişehir Kuğulu Park
  Seydişehir Kuğulu Park
 • Fas Turizmi ve Fas Resimleri
  Fas Turizmi ve Fas Resimleri
 • Bir Gül Bahçesine Girercesine
  Bir Gül Bahçesine Girercesine
 • Poz veren hayvanlar
  Poz veren hayvanlar
 • Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
  Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Gönül Sultanları- Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi
  resim yok
 • Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
  Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
 • Frikik oyunu
  Frikik oyunu
 • Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
  Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
 • Bob Marley-no woman no cry
  Bob Marley-no woman no cry
 • Kedilerin efendisi
  Kedilerin efendisi
VİDEO GALERİ
YUKARI