Bugun...
Bizi izleyin:Fatih Sultan Mehmet Dönemi Özellikleri

Tarih: 27-02-2019 16:36:46 + -


Osmanlı İmparatorluğu'nun Fatih Sultan Mehmet dönemi en canlı zamanlardan biridir. Fatih Sultan Mehmet bir çok seferler yaparak Osmanlı sınırlarını genişletmiştir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmesi dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olmuştur.


Fatih Sultan Mehmet Dönemi Özellikleri

II. MEHMET (FATİH)DÖNEMİ (1451 -1481)

 

Osmanlı Devletinin bir dünya gücü olarak görünmesi Fatih Sultan Mehmet ile başlar. İstanbul'u fethederek yeni bir çağın başlamasına ve binlerce yıllık imparatorlukların yıkılması Fatih döneminin ne Türk tarihi açısından önemini ifade eder.

 

 

İstanbul'un Fethi (1453)

 

 İstanbul’un Fethinin Nedenleri

 

-Hz. Muhammed'in İstanbul'un fethiyle ilgili sözleri,

-İstanbul'un Ortodoks dünyasının merkezi olması,

-İpek yolu ticaretini kontrol altına almak,

-Boğaz ticaretini kontrol etmek,

-Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü sağlamak, Rumeli fetihlerini kolaylaştırmak,

-Bizans'ın, Avrupalıları Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtmasını önlemek,

-Bizans'ın, Osmanlı şehzadelerini ve Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtmasını önlemekti.

 

İstanbul'un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar

 

*Karamanoğulları, Eflak, Sırbistan ve Macaristan ile antlaşmalar yenilenmiştir.

*Karadeniz'den gelebilecek yardımı kesmek için Rumeli Hisarı (Boğazkesen) inşa edilmiştir.

*400 parçalık donanma oluşturulmuştur.

*Edirne'de büyük toplar ve havan topları dökülmüştür.

*Balkanlardan gelebilecek saldırılara karşı akıncılar Mora'ya gönderilmiştir.

 

 

İstanbul’un Fethi :  6 Nisan 1453'te Osmanlı ordusu tarafından kuşatılmasına başlanan İstanbul, 53 günlük bir kuşatmadan sonra 29 Mayıs 1453'te fethedilmiştir. Kuşatma sırasında Fatih, 70 civarındaki gemiyi Kasımpaşa sırtlarından Haliç'e indirmiştir.

 

 

İstanbul' un Fethi'nin Türk Tarihi Açısından Sonuçları

 

Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi başlamıştır.

İstanbul başkent yapılmıştır.

Boğazlar ve İpek Yolu'nun kontrolü Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir.

Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sağlanmıştır.

Türklerin Avrupa'da ilerlemesi kolaylaşmıştır.

Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki önemi ve saygınlığı artmıştır.

İstanbul, sanat, kültü r, ticaret ve bilim merkezi haline getirilmiştir.

 

İstarıbul'un Fethi’nin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

 

1058 yıllık Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır.

Ortaçağ sona ermiş, Yeniçağ başlamıştır.

Ticaret yollarının Türklerin eline geçmesi Coğrafi Keşiflere neden olmuştur.

Kullanılan silah teknolojisi, Avrupa'da Derebeylik (Feodalite) Rejimi'nin yıkılmasına ortam hazırlamıştır.

Bizans 'tan kaçan bilginler İtalya'ya giderek Eski Yunan ve Latin eserlerinin incelenmesini sağlamış ve Rönesans'ın başlamasında etkili olmuşlardır.

Ortodoks Patrikhanesi'nin İstanbul'da kalması sağlanmış, Ortodokslar Osmanlıların koruması altına girmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Devleti Ortodoksları Hakimiyet Altına Alarak;

Hristiyan birliğini önlemek,

Katolik Kilisesi'ne karşı Ortodoks Kilisesini denge unsuru olarak kullanmak,

İslam dininin hoşgörüsünü göstermek,

Ortodokslar'ın hareketlerini kontrol altında tutmak

Balkanlarda yapılacak savaşlarda Ortodoksların desteğini sağlamak siyaseti güdülmüştür.

 

 

Balkanlardaki Faaliyetler

Sırbistan'ın Fethi (1459): Sırbistan, II. Murat zamanında alınmış fakat Edirne-Segedin Antlaşma sı'yla bağımsız olmuştu. Fatih, Belgrat hariç tüm Sırbistan'ı fethetmiştir (1459).

 

Mora Despotluklarının Fethi (1460):  IV. Haçlı Seferi'nden sonra kurulan Mora Despotlukları alınarak, Bizans hakkındaki veraset iddiaları önlenmiştir. Bu bölge, İtalya ve Adriyatik adalarına yapılan seferler için üs olarak kullanılmıştır.

Eflak'ın Fethi (1462): Eflak Beyi Kazıklı Voyvoda'nın Osmanlı Devleti'ne ödemesi gereken vergiyi göndermemesi ve Macarlarla işbirliği yapması üzerine Eflak fethedildi.

Bosna (1463) ve Hersek'in Fethi (1465): Bosna Krallığı, Macarlarla anlaşarak vergilerini ödememesi üzerine fethedilmiştir. Bu arada Hersek de Osmanlı topraklarına katılmıştır. Hristiyanlığın Bogomil Mezhebi'ne mensup olan Boşnaklar kendi istekleri ile İslamiyeti kabul etmişlerdir.

Bogdan Seferi (1476): Bogdan Prensliği, Osmanlı-Venedik savaşlarından faydalanarak bağımsızlığını ilan etmek istemiştir. Fatih yaptığı seferle Bogdan'ın önemli bir kısmını fethetmiştir.

Arnavutluk'un Fethi (1479): Il. Murat döneminde Osmanlı Devleti'ne bağlanan Arnavutluk, İskender Bey'in isyanıyla Osmanlı himayesinden ayrılmıştır. Fatih'in Arnavutluk seferi sonucu Kroya ve İşkodra kaleleri alınmış, İskender Bey'in ölümü ile Arnavutluk tamamen Osmanlı'ya bağlanmıştır.

 

Anadolu'daki Faaliyetler

 

Amasra'nın Cenevizlilerden Alınması (1461): Cenevizlilerden Amasra'nın alınmasıyla Karadeniz ticaretinde önemli bir liman ele geçirilmiştir.

 

Candaroğulları’na Son Verilmesi (146 1): Sinop ve Kastamonu'yu alan Fatih, Candaroğullarını ortadan kaldırmıştır. Sinop'un alınması ile Osmanlılar, Karadeniz'de önemli bir limana sahip olmuşlardır.

 

Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Alınması (1461) : Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Akkoyunlularla işbirliği yapması ve İpek Yolu'nun bir kolunu oluşturan Trabzon'un stratejik açıdan fethedilmesinin gerekmesi, seferin önemli nedenleridir. Yapılan seferle Trabzon  karadan ve denizden kuşatılarak

fethedilmiş, buraya Samsun  Samsun ve Niksar civarından Türkler yerleştirilmiştir.Trabzon’un fethi ile Rum imparatorluğu'nun Bizans üzerinde hak iddiaları da sona erdirilmiştir.

 

 

Karamanoğulları'ndan  Konya ve Karaman’ın Alınması (1466): Topraklarının büyük bir kısmı alınan  (Konya ve Karaman) Karamanoğulları  Niğde’ye çekilmişlerdir.

 

Osmanlı-Akkoyunlu İlişkileri ve Otlukbeli Savaşı ( 1 473) : Doğu Anadolu'da ortaya çıkan Akkoyunluların, Anadolu'daki Osmanlı varlığını tehdit  etmeleri üzerine Fatih Akkoyunlular üzerine sefere çıkmıştır. Erzincan yakınlarındaki Otlukbeli Savaşı'nı kazanan Osmanlı ordusu , Anadolu'daki Akkoyunlu tehlikesini ortadan kaldırmıştır.

 

Denizlerdeki Gelişmeler Ege Adaları'nın Fethi

İmroz, Taşoz, Bozcaada, Limni ve Semadirek Adaları Cenevizliler'den alınmıştır (1456).

Midilli ve Eğriboz Venediklilerden alınmış, Rodos kuşatılmış fakat Rodos Şövalyeleri'nin direnmesi nedeniyle alınamamıştır.

 

 

Osmanlı - Venedik Savaşları (1463 - 1479)

 

Osmanlı Devleti'nin İstanbul, Boğazlar, Ege Adaları ve Mora Yarımadası'nı alması sonucunda, Venedik deniz ticaretinin büyük zarar görmesiyle ilişkiler bozulmuştur.

 

Onaltı yıl süren savaşlar daha çok Osmanlı Devleti'nin üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. Venediklilerin, Haçlı ittifakları içinde yer almasını engellemek ve deniz ticaretini canlandırmak isteyen Osmanlı Devleti, Venedikliler ile bir antlaşma yapmıştır (1479).

 

Bu antlaşmaya gore

Arnavutluk, Kroya ve İşkodra kaleleri Osmanlılar da kalacak,

Venedikliler, Osmanlı Devleti'ne her yıl on bin altın vergi verecek,

Venedikliler,İstanbul'da Balyos adıyla bir elçi bulunduracak,

Balyoslar Osmanlı ülkesinde bulunan Venedikliler arasındaki davalara bakabilecek,

Venedik bayrağı çeken yabancı gemiler, Venedik gemisi kabul edilecek ve koruma altına alınacaktır.

 

 

 

Kırım'ın Osmanlı Devleti'ne Bağlanması (1478)

 

Nedenleri

Altın Orda Devleti'nin parçalanmasıyla kurulan Kırım Hanlığı'nın Cenevizlilerle birlikte Osmanlı aleyhindeki faaliyetleri,

Karadeniz'e kesin olarak hakim olunmak istenmesi,

Karadeniz ticaretinin ele geçirilmek istenmesi.

 

Sonuçları

 

Gedik Ahmet Paşa komu tasındaki Osmanlı Donanması Kırım'daki Cenevizlilere ait Kefe, Menküp ve Azak kalelerini almıştır (1475).

1478'de ise Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır.

Böylece Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiş ve ticaret yolları üzerindeki Osmanlı egemenliği artmıştır.

 

İtalya Seferi (Otranto'nun Fethi) (1480)

 

Fatih'in, İtalya Seferi'nde Katolik Roma'yı ele geçirmek istemesi etkili olmuştur.

Osmanlı donanması Napoli Krallığı'na ait Otranto Kalesi'ni almış (1480) fakat , Fatih'in ölümü üzerine donanma geri çağrılmıştır.

 

Fatih Devri'ndeki Diğer Gelişmeler

 

Devlet yönetimi "Ülke padişahın malıdır." uygulamasıyla merkeziyetçi mutlak bir hale getirilmiştir.

Eğitime önem verilmiş, İstanbul Fatih'te Sahn-ı Seman (Semaniye) Medreseleri açılmıştır.

Türk-Osmanlı klasik mimari tarzı ilk kez oluşmaya başlamıştır. Topkapı Sarayı, Fatih Cami gibi önemli eserler inşa edilmiştir.

Kanunname-i Ali Osman adında örfi hukuka dayanan Fatih Kanunnamesi yapılmıştır.

Divan kurulu genişletilmiş, Divan başkanlığından padişah çekilerek sadrazam getirilmiştir.

İlk Osmanlı altın parası basılmıştır.

 

 


FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Tarih Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Antalya Resim ve Fotoğrafları
  resim yok
 • Seydişehir Kuğulu Park
  Seydişehir Kuğulu Park
 • Fas Turizmi ve Fas Resimleri
  Fas Turizmi ve Fas Resimleri
 • Bir Gül Bahçesine Girercesine
  Bir Gül Bahçesine Girercesine
 • Poz veren hayvanlar
  Poz veren hayvanlar
 • Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
  Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Gönül Sultanları- Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi
  resim yok
 • Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
  Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
 • Frikik oyunu
  Frikik oyunu
 • Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
  Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
 • Bob Marley-no woman no cry
  Bob Marley-no woman no cry
 • Kedilerin efendisi
  Kedilerin efendisi
VİDEO GALERİ
YUKARI